Đăng ký ngay            

Trang Chủ

Chương trình hỗ trợ

Nội dung và mức hỗ trợ

Nhóm hỗ trợ

Chương trình khoa học
Công nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp

 Video chi tiết            

Chương trình hỗ trợ

Phát triển tài sản trí tuệ

Đổi mới ng nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đối tượng

Doanh nghiệp

Hợp tác xã

Cá nhân

(Trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài)

(Trừ hợp tác xã)

Đối tượng

Doanh nghiệp

Tổ chức

Cá nhân

(Không có hợp tác xã)

Đối tượng

Doanh nghiệp đăng ký theo Luật doanh nghiệp

Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Cá nhân

Nội dung hỗ trợ

1

2

3

4

Đào tạo, tập huấn

Đăng ký, bảo hộ

Phát triển thương hiệu

Nghiên cứu tạo ra sáng chế

Nội dung hỗ trợ

1

2

3

Chuyển giao công nghệ

Đổi mới công nghệ

Trưng bày sản phẩm công nghệ

(Hỗ trợ tối đa lên tới 1 tỷ đồng)

(Hỗ trợ tối đa lên tới 800 triệu đồng)

(Hỗ trợ tối đa lên tới 800 triệu đồng)

Hình thức hỗ trợ

Dự án khoa học ng nghệ

Quy trình hỗ trợ

4

Trình UBND phê duyệt thực hiện

Kết quả

6

Phê duyệt

Bảo vệ thuyết minh đề cương trước hội đồng đánh giá

3

Bảo vệ

2

Xem xét

Hội đồng xem xét danh mục, trình UBND tỉnh duyệt danh mục

5

Nghiệm thu

Ký hợp đồng thực hiện theo nội dung, tiến độ, kinh phí được duyệt

Đề xuất nhiệm vụ

Đề xuất

1

Quy trình hỗ trợ

Tiếp nhận hồ sơ

1

2

Kiểm tra thực tế

Thành lập hội đồng xét duyệt

3

5

6

4

Thành lập hội đồng nghiệm thu

Cấp giấy xác nhận

Thông báo kết quả

7

Thẩm định kinh phí

8

Thẩm định kinh phí

Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ

9

10

Trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ

Quy trình hỗ trợ

Đăng ý

Doanh nghiệp đăng ký nhu cầu hỗ trợ
- Tờ khai( theo mẫu)

Xem xét

2

3

Chọn

Sở xem xét điều kiện và tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch hỗ trợ

Sở tiến hành đấu thầu chọn đơn vị cung cấp theo luật Đấu thầu

4

Ký hợp đồng 3 bên - Nghiệm thu 3 bên
- Chuyển kinh phí

1

Nội dung và mức hỗ trợ

Mức( đồng) 50% HĐ và không quá

1

Hỗ trợ tư vấn giải pháp chuyển đổi cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình ng nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh

2

Hỗ trợ tối đa chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số đổ để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình ng nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh

50.000.000

20.000.000

3

Hỗ trợ tư vấn quản lý và phát triển sản phẩm, dịch vụ được bảo vệ quyền chủ sở hữu trí tuệ doanh nghiệp

100.000.000

Mức( đồng) 50% HĐ và không quá

Mức( đồng) 50% HĐ và không quá

Nhóm hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

1

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

50.000.000

Hỗ trợ chi phí thuê mặt bằng tại các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung

2

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

30.000.000

Hỗ trợ tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu

5

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

10.000.000

Xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở và xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (100%)

6

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

50.000.000

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

3

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

50.000.000

Hỗ trợ tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước

4

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

5.000.000

Hỗ trợ chi phí tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu trong nước cho học viện kinh doanh về xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học.

7

Mức hỗ trợ 100% giá trị HĐ và không quá

10.000.000

Chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, tiêu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn (50%)

Số 202A Đường Trường Chinh,
TP Quãng Ngãi, Tỉnh Quảng  Ngãi

Địa chỉ

Điện thoại

0255.8556.000

Phát triển tài sản trí tuệ

Đổi mới ng nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp nhiều và nhỏ

Đăng ký

Trang chủ

Chương trình hỗ trợ

Nội dung và mức hỗ trợ

Nhóm hỗ trợ